Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7988 — Rhône Capital/AP/Garda World Security) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)