Vec C-121/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 25. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) – Spojené kráľovstvo) – Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) konajúca pod obchodným menom „Mylan“/Gilead Sciences Inc. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Humánne lieky — Liečba vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV) — Pôvodné lieky a generické lieky — Dodatkové ochranné osvedčenie — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 3 písm. a) — Podmienky na získanie — Pojem „výrobok chránený platným základným patentom“ — Kritériá posúdenia)