Дело C-121/17: Решение на Съда (голям състав) от 25 юли 2018 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединеното кралство) — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK), действащо под фирмата „Mylan“/Gilead Sciences Inc. (Преюдициално запитване — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Лечение на човешки имунодефицитен вирус (ХИВ) — Оригинални и генерични лекарствени продукти — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕО) № 469/2009 — Член 3, буква а) — Условия за придобиване — Понятие за „продукт, защитен с основен патент, който е в сила“ — Критерии за преценка)