Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1