Komisjoni otsus , 4. jaanuar 2006 , millega kehtestatakse loomatervishoiu ja veterinaarsertifikaatide nõuded veiseembrüote ühendusse importimiseks ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/217/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5796 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2006/168/EÜ)