Υπόθεση C-377/12: Προσφυγή της 6ης Αυγούστου 2012 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης