Шестмесечен доклад за напредъка във връзка с изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (2011/II)