Metroloogiat käsitlevate direktiivide kehtetuks tunnistamine ***I Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2010 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks metroloogiat käsitlevad nõukogu direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ (KOM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))