Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2011. # Eurallumina SpA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. # Ασφαλιστικά μέτρα - Κρατικές ενισχύσεις - Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κρίνεται μη συμβατή προς την κοινή αγορά και διατάσσεται η ανάκτησή της - Αίτηση αναστολής εκτελέσεως - Έλλειψη επείγοντος. # Υπόθεση T-207/07 R. TITJUR Eurallumina κατά Επιτροπής