Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 29ης Σεπτεμβρίου 2011. Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 29ης Σεπτεμβρίου 2011.#Baris Unal κατά Staatssecretaris van Justitie.#Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Raad van State - Κάτω Χώρες.#Συμφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας - Απόφαση 1/80 του Συμβουλίου Συνδέσεως - Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση - Τούρκος υπήκοος - Άδεια διαμονής - Οικογενειακή επανένωση - Χωρισμός των συντρόφων - Ανάκληση της άδειας διαμονής - Αναδρομικό αποτέλεσμα.#Υπόθεση C-187/10.