Υπόθεση C-440/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 18ης Μαρτίου 2010 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — F. Gielen κατά Staatssecretaris van Financiën (Άμεση φορολογία — Άρθρο 43 ΕΚ — Φορολογούμενος που είναι κάτοικος αλλοδαπής — Επιχειρηματίας — Δικαίωμα έκπτωσης υπέρ των ανεξάρτητων επαγγελματιών — Αριθμός ωρών εργασίας ως κριτήριο — Διάκριση μεταξύ φορολογούμενων κατοίκων ημεδαπής αφενός και κατοίκων αλλοδαπής αφετέρου — Δικαίωμα επιλογής της εξομοίωσης)