Spojené veci C-188/10 a C-189/10: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z  22. júna 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Cour de cassation — Francúzsko) — konania proti Azizovi Melkimu (C-188/10) a Sélimovi Abdelimu (C-189/10) [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 267 ZFEÚ — Preskúmanie súladu vnútroštátneho zákona jednak s právom Únie a jednak s ústavou členského štátu — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca prednostnú povahu incidenčného konania preskúmania ústavnosti — Článok 67 ZFEÚ — Voľný pohyb osôb — Zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach — Nariadenie (ES) č. 562/2006 — Články 20 a 21 — Vnútroštátna právna úprava povoľujúca kontrolu identity osôb v zóne medzi vnútrozemskou hranicou Francúzska so štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Schengenskej dohody, a líniou vzdialenou 20 km od tejto hranice]