Sprawy połączone C-188/10 i C-189/10: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) — postępowania przeciwko Azizowi Melkiemu (C-188/10) i Sélimowi Abdeliemu (C-189/10) (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 267 TFUE — Badanie zgodności przepisu krajowego zarówno z prawem Unii jak i krajową konstytucją — Uregulowanie krajowe przewidujące priorytetowy charakter postępowania wpadkowego w sprawie kontroli zgodności z konstytucją — Artykuł 67 TFUE — Swobodny przepływ osób — Zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych — Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 — Artykuły 20 i 21 — Uregulowanie krajowe pozwalające na przeprowadzanie kontroli tożsamości w strefie mieszczącej między granicą lądową Francji z państwami będącymi stronami konwencji wykonawczej do układu z Schengen a linią wytyczoną w odległości 20 kilometrów w głąb kraju)