Υπόθεση C-358/18 P: Αναίρεση που άσκησε την 1η Ιουνίου 2018 η Δημοκρατία της Πολωνίας κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 15 Μαρτίου 2018 στην υπόθεση T-507/15, Δημοκρατία της Πολωνίας κατά Επιτροπής