Avizul Comitetului Economic și Social European privind principiul parteneriatului în implementarea fondurilor care fac obiectul cadrului strategic comun – elemente pentru un cod european de conduită în materie de parteneriat SWD(2012) 106 final (aviz din proprie inițiativă)