Rådets beslut (EU) 2020/791 av den 10 juni 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 13:e mötet för det tekniska expertutskottet vid Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik vad gäller antagandet av ändringar av de enhetliga tekniska föreskrifterna om godsvagnar, om fordonsmärkning och om buller från rullande materiel samt vad gäller antagandet av en fullständig översyn av reglerna för certifiering och revision av underhållsansvariga enheter och av specifikationerna för nationella fordonsregister