Υπόθεση T-407/20: Προσφυγή της 2ας Ιουλίου 2020 — DVB Bank κατά SRB