88/184/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 1988 για την έγκριση της μεθόδου ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων στο Βέλγιο (Τα κείμενα στην γαλλική και ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)