Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година за изменение на регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 по отношение на периода на прилагането им и други съответни адаптации (текст от значение за ЕИП)