Věc T-584/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. dubna 2017 – HF v. Parlament „Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci pro pomocné práce — Článek 3b PŘOZ — Postupné zaměstnávání v postavení zaměstnance — Pracovní smlouvy na dobu určitou — Rozhodnutí o neobnovení — Zneužití pravomoci — Žádost o pomoc — Právo být vyslechnut — Mimosmluvní odpovědnost“