Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/283 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe