Zaak C-129/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/80/EG – Artikel 12, lid 2 – Nationale schadeloosstellingsregelingen voor slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven die een billijke en passende schadeloosstelling garanderen – Werkingssfeer – Slachtoffer dat verblijft op het grondgebied van de lidstaat waar het opzettelijke geweldmisdrijf is gepleegd – Verplichting om dit slachtoffer onder de nationale schadeloosstellingsregeling te laten vallen – Begrip “billijke en passende schadeloosstelling” – Aansprakelijkheid van de lidstaten voor inbreuken op het Unierecht)