Θέση (ΕΕ) αριθ. 13/2016 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Ιουλίου 2016 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)