Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1721 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2020 για τον προσδιορισμό των τεχνικών στοιχείων των συνόλων δεδομένων της δειγματοληπτικής έρευνας στον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης όσον αφορά την υγεία και την ποιότητα ζωής δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)