Υπόθεση C-1/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 20ής Ιουνίου 2019 [αίτηση του Augstākā tiesa (Λεττονία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — «Oribalt Rīga» SIA, πρώην «Oriola Rīga» SIA, κατά Valsts ieņēmumu dienests (Προδικαστική παραπομπή — Τελωνειακή ένωση — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 — Άρθρο 30, παράγραφος 2, στοιχεία β' και γ' — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 — Άρθρο 152, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β' — Καθορισμός της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων — Έννοια των «ομοειδών εμπορευμάτων» — Φάρμακα — Συνεκτίμηση όλων των στοιχείων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομική αξία του συγκεκριμένου φαρμάκου — Προθεσμία 90 ημερών εντός της οποίας τα εισαγόμενα εμπορεύματα πρέπει να έχουν πωληθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αυστηρή προθεσμία — Μη λήψη υπόψη των εμπορικών εκπτώσεων)