Υπόθεση T-695/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 20 Ιουλίου 2016 στην υπόθεση F-104/15, U (*) κατά Επιτροπής