2018 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1661, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo