Υπόθεση T-441/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Makhlouf κατά Συμβουλίου (Προσφυγή ακυρώσεως — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας — Περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας — Δέσμευση κεφαλαίων — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Πλάνη εκτιμήσεως — Δικαίωμα ιδιοκτησίας — Δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής — Αναλογικότητα — Δεδικασμένο — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Παραδεκτό — Προσφυγή προδήλως στερούμενη νομικού ερείσματος)