Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/70/EB 1998 m. spalio 13 d. dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB