Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση της κοινής επιχείρησης