Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 246, 12 Αύγουστος 1997