Οδηγία 89/186/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 1989 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ περί καθορισμού της μέγιστης περιεκτικότητας για τα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών