Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 111/2000 z 22. decembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP