2000 m. gruodžio 22 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 111/2000, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)