Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9524 – Fortress Investment Group / Majestic Wine Warehouses / Les Celliers de Calais) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2019/C 341/05