Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Aviacijos dokumentų rinkinio II dalis, į kurią įtrauktas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008“, (COM(2015) 613 final – 2015/0277 (COD)) ir „Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai – Europos aviacijos saugos programa“ (COM(2015) 599 final)