Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX (ETIAS-asetus), asetuksen (EU) 2018/XX (rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus) ja asetuksen (EU) 2018/XX (eu-LISA-asetus) muuttamisesta” (COM(2018) 478 final – 2017/0351 (COD)) ja ”Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja (asetuksen (EU) 2018/XX (Eurodac-asetus),) asetuksen (EU) 2018/XX (lainvalvontaa koskeva SIS-asetus), asetuksen (EU) 2018/XX (ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus) ja asetuksen (EU) 2018/XX (eu-LISA-asetus) muuttamisesta” (COM(2018) 480 final – 2017/0352 (COD))