Απόφαση (ΕΕ) 2019/2143 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου που έχει συσταθεί βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και VIII του πρωτοκόλλου ΙΙ της συμφωνίας