Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 306/2019 av den 13 december 2019 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2020/324]