Komission asetus (EY) N:o 503/2003, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta