Schválenie poskytnutiaštátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskejúnie — Prípady, proti ktorým Komisianevzniesla námietky (Text s významom pre EHP)