Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/564 zo 17. marca 2021 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám, ktorým sa zrušuje usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1284 (prepracované znenie) (ECB/2021/9)