Eiropas centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2021/564 (2021. gada 17. marts) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām, un ar ko atceļ Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2020/1284 (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/9)