Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2021/564, 17. märts 2021, eurodes eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2020/1284 (uuesti sõnastatud) (EKP/2021/9)