Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2021/564 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς και με την κατάργηση της κατευθυντήριας γραμμής (EE) 2020/1284 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2021/9)