98/118/EG: Rådets beslut av den 16 december 1997 om antagande av protokollet om Furstendömet Monacos anslutning till konventionen om skydd för Alperna