Κανονισμός (ΕΕ) 2018/2025 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2019 και το 2020, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων