Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9806 — Hyundai Capital Bank Europe/Sixt Leasing) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 226/01