Υπόθεση C-649/20 P: Αναίρεση που άσκησε την 1η Δεκεμβρίου 2020 το Βασίλειο της Ισπανίας κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο πενταμελές τμήμα) στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-515/13 RENV και T-719/13 RENV, Βασίλειο της Ισπανίας κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής