Υπόθεση T-271/07: Αγωγή της 19ης Ιουλίου 2007 — Eurosemillas κατά Συμβουλίου και Επιτροπής